Grups permanents

L'objectiu principal de l'AECPA és promoure el desenvolupament de la ciència política i de la ciència de l'administració, fomentar les seves investigacions i impulsar la cooperació científica i professional entre investigadors/es, professorat, estudiosos/es i especialistes de la matèria (Article 1).

En línia amb aquest objectiu es creen grups permanents per facilitar l'intercanvi de coneixements entre investigadors/es que tenen especial interès en un àmbit determinat de la ciència política i donar visibilitat a les seves activitats acadèmiques.

Els grups permanents són grups temàtics que s'articulen en àrees generals de la ciència política i de l'administració per un període de temps més ampli que el d'un congrés de l'AECPA, tenen un nombre de membres variable però amb un nucli mínim de 15 persones d'un mínim de tres institucions diferents, els seus membres són socis de l'AECPA, i les seves activitats inclouen la gestió d'una llista de correu per intercanviar informació sobre convocatòries, conferències, beques, projectes de recerca i publicacions d'interès per als membres del grup, i la coordinació de les propostes de meses per als congressos de l'AECPA.

L'organització i coordinació dels grups permanents no és responsabilitat de l'AECPA: els grups s'autoorganitzen i prenen les seves decisions sobre la manera d'escollir els seus coordinadors/es i de gestionar el grup.

Com registrar-se com a membre d'un grup permanent que ja existeix?

S'ha d'enviar un correu als / a les coordinadors/es del grup permanent, els quals centralitzen les noves altes a la llista de distribució.

Com es pot proposar un nou grup permanent d'AECPA?

Qualsevol persona sòcia de l'AECPA pot proposar la creació d'un nou grup permanent. S'ha d'enviar per correu electrònic una sol·licitud a la secretaria de l'AECPA amb la informació següent (1.500 paraules màxim): nom del grup proposat i descripció de l'àrea temàtica proposada, amb una explicació dels motius pels quals es considera necessari crear un nou grup permanent, una descripció de les activitats proposades per part del nou grup, i els noms d'1 o 2 coordinadors/es i de les persones que volen formar-ne part. La Junta Directiva de l'AECPA, un cop enviada la proposta als / a les coordinadors/es dels grups existents i rebudes les seves opinions decideix si crea un nou grup permanent. L'AECPA valora positivament el caràcter més general i inclusiu dels grups amb l'objectiu d'evitar l'excessiva fragmentació de grups i l'existència de molts grups poc actius.

Llista actual de grups permanents:

  • Elits, partits i actors polítics
  • Gènere i política
  • Institucions polítiques
  • Intel·ligència i anàlisi estratègica
  • Política comparada a Magreb i Pròxim Orient
  • Polítiques i gestió pública
  • Teoria política