Titol V.- Dels mitjans de l'associació

Article 27.

L'Associació disposa dels mitjans següents per a la realització de les finalitats socials:

1.- Les quotes satisfetes anualment pels membres, fixades per la Junta Directiva.

2.- Les subvencions, donatius, herències i llegats que pugui rebre en el futur.

3.- Els productes i les rendes del seu patrimoni, si escau.

4.- Els ingressos que pugui rebre com a conseqüència de la realització d'investigacions o estudis que siguin contractats a nom de l'Associació, un cop deduïdes les quantitats fixades per a les remuneracions de les persones responsables d'aquests estudis.

Article 28.

Periòdicament s'ha de remetre a les autoritats competents l'estat de comptes i el pressupost de l'Associació, aprovat per l'Assemblea General. Un cop l'any, es difon entre les persones sòcies a través de la intranet de l'Associació.