Disposicions

DISPOSICIÓ FINAL:

Qualsevol modificació d'aquests Estatuts ha de ser acordada per l'Assemblea General, i entrarà en vigor el dia següent de ser visada al Registre General d'Associacions –o entitat equivalent que eventualment s'estableixi–.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:

Per tot això, l' AECPA queda constituïda conforme al règim jurídic establert a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. L' ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION queda inscrita al Registre Nacional d'Associacions, grup 1, secció 1, número nacional 117653, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent i té la capacitat jurídica i d'obrar, tant substantiva com processal, que per al compliment de les seves finalitats i de la gestió dels interessos li confereix l'ordenament jurídic vigent, amb capacitat per ser titular de drets i responsable de les obligacions que contregui en tot tipus d'actes i contractes que tinguin relació amb les seves finalitats i funcionament. En conseqüència, amb les previsions contingudes en aquests ESTATUTS i les que estableixin les disposicions vigents en cada moment, pot adquirir, posseir, gravar, alienar i disposar béns de tot tipus, promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, i exercir els drets i accions que li corresponguin davant els òrgans administratius i jurisdiccionals que en cada cas siguin pertinents.