Disposicións

DISPOSICIÓN FINAL:

Calquera modificación destes Estatutos será acordada pola Asemblea Xeral, entrando en vigor ao día seguinte do seu visado no Rexistro Xeral de Asociacións –ou equivalente, que eventualmente se estableza-.

DISPOSICIÓN ADICIONAL:

Por todo iso, a AECPA queda constituída conforme ao réxime xurídico establecido na Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación. A ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION queda inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións Grupo 1 Sección 1 Numero Nacional 117653, goza de personalidade xurídica propia e independente ostentando a capacidade xurídica e de obrar, tanto substantiva como procesual, que para o cumprimento dos seus fins e da xestión dos intereses lle confire o ordenamento xurídico vixente, con aptitude para ser titular de dereitos e responsable das obrigacións que contraia en toda clase de actos e contratos que gardan relación cos seus fins e funcionamento. En consecuencia, coas previsións contidas nos presentes ESTATUTOS e as que establezan as disposicións vixentes en cada momento, poderá adquirir, posuír, gravar, allear e dispoñer bens de todas clases, promover e seguir los procedementos que fosen oportunos e exercer os dereitos e accións que lle correspondan ante os órganos administrativos e xurisdicionais que en cada caso procedan.